Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Aktualności

21.03.2018

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU
§ 1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Organizatorem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok ul.
Warszawska 63 lok. 134 A, 15-062 Bia
łystok.
2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest „BodyGym Centrum Sportowe”.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook
https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/w dniach 21– 30 marzec
2018 roku (do godziny 24:00).

§ 2

 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pe
łną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
czynno
ści prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego
lub opiekuna prawnego.
b) nie jest cz
łonkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem „BodyGym Centrum Sportowe”.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba bior
ąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikowanie wysłanych przez uczestnika
zdj
ęć na Facebook’u Organizatora.
§ 3

 

NAGRODY
1.
Nagrodą w Konkursie są: dwa trzymiesięczne karnety na siłownie BodyGym Centrum
Sportowe.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w komentarzu, pod postem
informuj
ącym o konkursie, zaprezentują swój sposób na codzienny trening. ( Uczestnik ma
prawo do opublikowania zdj
ęcia dot. tematyki konkursu, opisanie swojego sposobu w
komentarzu oraz zaprezentowanie swojego sposobu w innej, ale ukazanej publicznie- pod
postem formie).

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego
odpowiedzialne. Wszelkie w
ątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2
(dwóch) dni roboczych od zako
ńczenia Konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien
odpowiedzie
ć wiadomością prywatną na profilu
https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/w terminie 3 (trzech) dni
od dnia wys
łania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać w recepcji siłowni „BodyGym Centrum
Sportowe”.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialno
ści za konkurs prowadzony przez Studenckie Forum Business Centre Club
Region Bia
łystok.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim zwi
ązany.
§ 4


DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1.
Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezb
ędnych do
przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane b
ędą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na
pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególno
ści zmian terminów
poszczególnych czynno
ści konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania
go na profilu:
https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/.

 

Kategorie
Nasze projekty