Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Aktualności

06.12.2017

Regulamin Konkursu Inteligencja Finansowa

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok, Warszawska 63 lok.134 A Białystok.

 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Escape Room: Fear Factory.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook Studenckie Forum Business Centre Club Białystok w dniach (od godz. 19.00) 06.12.2017-11.12.2017 ( do godz. 20.00).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

  b) Nie jest członkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem Escape Room: Fear Factory.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a)osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są:
  * 1 miejsce: całkowicie opłacony voucher na grę dla 4 osób w Escape Room: Fear Factory
  * 2 miejsce: voucher na grę z zniżką -50% w Escape Room: Fear Factory
  * 3 miejsce voucher z zniżką na grę -20 zł

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w najbardziej kreatywny sposób odpowiedzą na pytanie ,, Co byś zrobił gdybyś wygrał milion zł?’’. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 3. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać osobiście podczas wydarzenia Inteligencja Finansowa lub poprzez przekazanie osobiście przez Organizatora ustalonego wcześniej dnia.

 4. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok.

 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

 

 

 

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu: https://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/?fref=ts

Kategorie
Nasze projekty