Region: Częstochowa
Logo
Logo
Region: Częstochowa

Aktualności

18.02.2018

INTELIGENCJA FINANSOWA – Konkurs

Mamy przyjemność ogłosić konkurs, którego główną nagrodą są VOUCHERY do Piekarnik + Fabryka Częstochowa na dwie podwójne zapiekanki oraz dwa podwójne ziemniaki.

Wszystkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU:

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club Region Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36/53b, 42-200 Częstochowa.
 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Fabryka Częstochowa oraz Piekarnik.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook Inteligencja Finansowa Częstochowa w dniach 18.02.2018r. 17:00 do 20.02.2018r 23:59:59

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) Nie jest członkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem Fabryka Częstochowa lub Piekarnik.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a)osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt b)napisanie odpowiedzi w komentarzu pod postem na pytanie „w co i dlaczego zainwestowałbyś milion dolarów”.
 3. Zgłoszona do Konkursu treść nie może w jakikolwiek sposób godzić w uczucia innych, propagować haseł, zachowań uznanych powszechnie za obraźliwe itp. Zdjęcia oraz historie zawierające ww. elementy nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
  Przystępując do konkursu, uczestnik oświadcza, że akceptuje jego regulamin.
 4. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać tylko jedną odpowiedź.

§3 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: -dwa podwójne Vouchery na duże zapiekanki, -dwa podwójne vouchery na dowolnego ziemniaka
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy napiszą najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie ,,w co i dlaczego zainwestowałbyś milion dolarów” w komentarzu pod postem na Facebooku.
  Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu Inteligencja Finansowa Częstochowa w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 5. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać w biurze Studenckiego Forum Business Centre Club Region Częstochowa, ul. Armii Krajowej 36b/53 42-200 Częstochowa, ustalając wcześniej godzinę i datę odbioru.
 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studenckie Forum Business Centre Club Region Region Częstochowa
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Konkursie z rzeczywistymi danymi Uczestnika.
 4. Przez zgłoszenie się do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub żądania usunięcia.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu  Inteligencja Finansowa Częstochowa.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Uczestnika/Uczestniczkę, Organizator może go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.
Nasze projekty