04.05.2018

Wygraj książkę „Jak położyć biznes na pasji?” – Regulamin Konkursu

Połączenie pracy zawodowej z pasją jest dla wielu osób spełnieniem marzeń. Czy jednak jest to możliwe do zrealizowania? Czy możesz zarabiać na swojej pasji? Jak to zrobić skoro statystyki mówią, że 80% biznesów zakładanych przez pasjonatów, upada?!

Z pomocą przyjdzie Ci książka “Jak położyć biznes na pasji”, którą właśnie teraz możesz wygrać w naszym konkursie :)

Co trzeba zrobić, żeby wygrać książkę?

 • Odpowiedzieć na pytanie “Dlaczego pasja jest ważna w życiu?” w komentarzu pod postem konkursowym na naszym Facebooku

 • Na odpowiedzi konkursowe czekamy do dnia 08.05.2018 do godziny 22:00

 • Wygrywają dwie odpowiedzi, które zbiorą najwięcej like’ów.

 • Ogłoszenie wyników nastąpi 09.05.2018

Więcej informacji na temat książki znajdziecie na stronie: https://www.facebook.com/ZarabiajNaPasjiCOM/

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club,  Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa.

 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Michał Koseł.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook https://www.facebook.com/studenckieForumBusinessCentreClub/ w dniach 04.05.2018 – 08.05.2018 roku.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

 2. nie jest członkiem Fundacji  SF BCC

 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

 1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są 2 egzemplarze książki “Jak położyć biznes na pasji?”

 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w dniach 04.05 – 08.05.2018 odpowiedzą na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym i zbiorą największą ilość like’ów pod swoim komentarzem.

 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu https://www.facebook.com/studenckieForumBusinessCentreClub/ w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 6. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać drogą pocztową.

 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club.

 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego oraz adresu, niezbędnych do przekazania nagrody

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu: link do profilu regionu na Facebooku

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski