05.05.2017

Konkurs na Prezesa Zarządu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club

Ruszył konkurs na nowego Prezesa Zarządu Fundacji SF BCC. Zgodnie z informacją przekazaną na Konwencie Przewodniczących w Warszawie w dniu 21.01.2017 kadencja obecnego zarządu została skrócona i dobiegnie końca 30.08.2017. Wiąże się to z koniecznością wyboru nowego Prezesa Fundacji.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Zgodnie z art. 2 „Zasad i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na Prezesa Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club” kandydat może być student lub absolwent polskiej uczelni wyższej, który spełnia następujące warunki:

  • współpracuje z Fundacją, jest członkiem Regionu lub Centrali
  • posiada co najmniej dwuletni staż działalności w jednostkach organizacyjnych lub organach Fundacji albo udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu projektami
  • nie był karany za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe

Jakie dokumenty musi złożyć kandydat?

  1. CV potwierdzające pkt. 2.
  2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe [skan]
  3. wizję funkcjonowania Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club od dnia 1.09.2017 do dnia 31.08.2019 roku
  4. CV kandydatów na wiceprezesów, jeśli kandydat na Prezesa takowych kandydatów posiada
  5. rekomendacje (fakultatywnie)

Zgłoszenia  wraz z kompletem dokumentów należy przesłać do dnia 19.05.2017 do godziny 22:00 na adres e-mail WystartujJuzDzis@sfbcc.org.pl.

Prezes Zarządu Fundacji zostanie wybrany podczas Zjazdu Wyborczego 28.05.2017 w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Magazyn SFBCC


Magazyn partnerski