Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Aktualności

27.11.2017

Regulamin konkursu Mikołajkowego

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok, ul. Warszawska 63 lok. 134A, 15-062 Białystok.

 2. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest portal Obcasy Podlasia.

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook Przedsiębiorcza Kobieta Białystok w dniach
  27.11.12 – 05.12.17 do godz. 20:00

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

  b) Nie jest członkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem portalu Obcasy Podlasia.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

  a)osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt

§ 3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie są: 3 kalendarze na 2018 rok od portalu Obcasy Podlasia.

 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy napiszą najbardziej kreatywny komentarz, dlaczego to właśnie oni powinni dostać prezent od Świętego Mikołaja. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 3. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 4. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu Przedsiębiorcza Kobieta Białystok w terminie trzech dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 5. Otrzymaną nagrodę Laureaci będą mogli odebrać u Organizatora.

 6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Studenckie Forum Business Centre Club Region Białystok.

 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu: https://www.facebook.com/PrzedsiebiorczaKobietaBialystok/

Kategorie
Nasze projekty