Region: Białystok
Logo
Logo
Region: Białystok

Aktualności

16.01.2018

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorcza Kobieta Białystok, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 63 lok. 134

 2. Partnerem i fundatorem nagrody w konkursie jest Fale Loki Koki

 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook Przedsiębiorcza Kobieta Białystok w dniach 18.01.2018 9:00 do 24.01.2018 23.59.

  § 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. b) Nie jest członkiem Organizacji SF BCC, ani pracownikiem Fale Loki Koki

  §3 NAGRODY

 5. Nagrodą w Konkursie jest: suszarka o wartości 185zł.

 6. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik , który wstawił najbardziej kreatywne zdjęcie ze sklepu Fale Loki Koki! Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje osoby za niego odpowiedzialne. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

 7. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

 8. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na profilu Przedsiębiorcza Kobieta Białystok w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

 9. Otrzymaną nagrodę Laureat będzie mógł odebrać w sklepie Fale Loki Koki na ul.Suraska 6 15-422 Białystok.

 10. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Przedsiębiorcza Kobieta Białystok

 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu: http://www.facebook.com/StudenckieForumBCCRegionBialystok/

Kategorie
Nasze projekty