Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FUNDACJI STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB

Polityka Prywatności ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych osobowych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W Polityce Prywatności zbieramy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000221528, NIP: 5252316840, REGON: 015869315(dalej jako: Fundacja SF BCC).
 2. Kontakt z Administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres e-mail: daneosobowe@sfbcc.org.pl
2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza znajdującego się na naszych stronach internetowych. Cel i zakres przetwarzania danych osób jest również określony w zakresie w jakim jest to niezbędne do zarządzania tymi stronami, zapewnienia prawidłowego działania istniejących na tych strona funkcjonalności oraz analizowania skuteczności komunikacji, a także poprzez zakres zgód i danych niezbędnych do finansowego wsparcia (darowizny) Fundacji SF BCC. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dotyczy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu, adresu poczty elektronicznej, IP komputera, adresu danych do faktury, NIP, wizerunku i danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych koniecznych w celu wykonywania zadań i usług przez Fundację SF BCC. Charakter usług świadczonych przez SF BCC uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie usług, zadań oraz realizację umów przez Fundację SF BCC.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, (b) realizacji umów i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu (np. usługi o świadczenie Newslettera) oraz rozpatrywania składanych skarg i reklamacji oraz optymalizacji świadczeń Fundacji SF BCC, (c) działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Fundację SF BCC, (d) prowadzenia działań rekrutacyjnych.
 4. Podstawą prawną przetw arzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.3. lit. (a), jest upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast w przypadkach, o których mowa powyżej w ustępie 2.3. lit. (b) i (c), jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak również upoważnienie do przetwarzania, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację SF BCC (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO) (uzasadnionym interesem Fundacji SF BCC jest m.in. udzielanie odpowiedzi na zapytania Użytkowników czy wysyłanie zapytań o ocenę na temat Serwisu), natomiast w przypadku, o którym mowa powyżej w ustępie 2.3. lit. (c) i (d) zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. W przypadku uzyskania przez Fundację SF BCC wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Fundacja SF BCC może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub umowy o świadczenie innej usługi świadczonej drogą elektroniczną (np. usługi Newslettera), a następnie czas odpowiedni dla wykazania jej wykonania (czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń oraz terminów podatkowych), a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. Fundacja SF BCC nie dokonuje transferu danych osobowych do państw trzecich.
3. PROFILOWANIE
 1. Fundacja SF BCC będzie również dokonywała profilowania, w celach marketingowych, badania rynku, ulepszania świadczonych Usług, poprzez analizę zachowań Użytkowników w ramach Serwisu, w celu dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników. Skutkiem takiego profilowania będzie trafniejsze dostosowanie treści do preferencji Użytkowników. Użytkownik może w każdej chwili złożyć sprzeciw przeciwko takiemu profilowaniu wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@sfbcc.org.pl
4. ODBIORCY DANYCH
 1. W przypadku udziału w rekrutacji, dane osobowe Użytkownika podane w formularzu w ramach Serwisu mogą być przekazywane potencjalnym pracodawcom.
 2. Fundacja SF BCC może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu celu obsługi Użytkownika. Wówczas odbiorcami danych Użytkownika, mogą być: dostawca hostingu dla Serwisu, firma świadcząca usługi informatyczne, firma dostarczająca płatności online, biuro księgowe, kancelarie prawne, firma dostarczająca komunikator, potencjalni pracodawcy.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Fundację SF BCC mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Każdy podmiot, któremu Fundacja SF BCC powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkownika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Fundacji SF BCC.
 5. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego dane dotyczą.
5. PRAWA PODMIOTU DANYCH
 1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Fundacji SF BCC, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała Fundacja SF BCC, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Fundację SF BCC na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Fundacji SF BCC dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Fundacji SF BCC zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Fundację SF BCC do organu nadzorczego.

6. INNE DANE

 1. Serwis może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika lub informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
7. BEZPIECZEŃSTWO
 1. Fundacja SF BCC stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Fundacji SF BCC z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Fundacja SF BCC wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Fundacja SF BCC wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 3. Jednocześnie Fundacja SF BCC wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby uzyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Fundacja SF BCC rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
8. COOKIES
 1. W celu prawidłowego działania Serwisu, Fundacja SF BCC korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
 2. Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
 5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Fundacja SF BCC nie mogą być odczytywane przez inne serwisy (Cookies Własne). Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Fundacja SF BCC) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 6. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 7. Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 8. Fundacja SF BCC wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzających Serwis, prowadzenia statystyk dotyczących resellerów.

Fundacja SF BCC wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

Cookies jakiego narzędzia:

 • Google Analytics
 • Facebook
 • Google Adwords

Cel zapisania:

 • analiza zachowań Użytkowników w Serwisie
 • działania promocyjne i marketingowe
 • działania promocyjne i marketingowe

Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25.06.2020 r.