Zasady rekrutacji

1) Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych podawanych podczas wypełniania formularzy związanych z rekrutacją jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000221528, NIP:5252316840 .

Nasze dane kontaktowe:
adres siedziby Fundacji: Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
adres e-mail: kontakt@sfbcc.org.pl
tel. 795 235 064

Informujemy, że można się z nami kontaktować drogą elektroniczną, telefoniczną oraz pocztą tradycyjną. Wybór należy do Was.

2. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Ciebie w formularzu rekrutacyjnym to jest:

  • Imię
  • Nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Facebook ID oraz Twoje dane dobrowolnie upublicznione w ramach profilu w serwisie
  • Facebook

Są to dane osobowe, które podajesz dobrowolnie, w związku z przystąpieniem do rekrutacji do Studenckiego Forum Business Centre Club. Nie masz obowiązku podawania swoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe, które zostają nam podane przez Ciebie są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane są tylko i wyłącznie za Twoją wyraźną zgodą, w celu wyraźnie przez Ciebie zaakceptowanym. Zgoda ta w każdej chwili może być przez Ciebie cofnięta.

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie w celu rekrutacji do naszej Fundacji m.in., aby umożliwić bezpośrednie kontaktowanie się z Tobą, umawianie spotkań rekrutacyjnych i utrzymywanie późniejszego kontaktu w celach rekrutacyjnych. Po zakończeniu procesu rekrutacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach statystycznych.

Podstawę prawną przetwarzania wskazanych wyżej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, który wskazuje, iż przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przekazywać tylko i wyłącznie członkom Fundacji obsługującym proces rekrutacji osób do fundacji w celu przeprowadzenia rekrutacji. Nie będziemy zatem udostępniać Twoich danych innym podmiotom i osobom nie będącym członkami Fundacji, chyba że taki obowiązek będzie nałożony na nas innymi przepisami prawa lub nastąpi za Twoją wyraźną zgodą Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich.

5. Jakie prawa przysługują Ci w związku z podanymi danymi osobowymi?

Masz prawo do:

a) prawo do zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Twojej osoby;
b) prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotyczących Twojej osoby,
c) prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ,
e) prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach
f) informacji o prawie do jej cofnięcia w dowolnym momencie
g) informacji o prawie wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
h) informacji o prawie do przenoszenia danych

6. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie podanych nam danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały czas procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu – przez okres dwóch lat. Przy czym w każdym momencie przysługuje Ci uprawnienie do złożenia wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych.